Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działa od momentu powstania naszego gimnazjum w 1998 roku. W swoich szeregach skupia młodych miłośników turystyki i krajoznawstwa uczących się w Publicznym Gimnazjum nr 3. SKKT utrzymuje stałą współpracę z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Nasze motto to:

"Uczyć –

 

wędrując,

 

wędrować –

 

ucząc"

 

Nasi opiekunowie :

mgr Marta Bojara

mgr Edyta Skwirowska

 

Cele ogólne SKKT:

· rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych,

·zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy,

·współpraca z organizacjami wspierającymi działalność turystyczną.

 

Cele szczegółowe:

·poznanie walorów przyrodniczych, bogactwa kulturowego i historycznego ziemi świętokrzyskiej,

·rozwijanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych  i kulturowych swojego regionu,

· wyrabianie poczucia dumy z Małej Ojczyzny,

· rozwijanie wśród młodzieży pasji do poznawania i opisywania swojej ojczyzny,

·integrowanie młodzieży z różnych środowisk,

·wychowanie patriotyczne poprzez krajoznawstwo, turystykę i popularyzację swojej Małej Ojczyzny,

·propagowanie turystyki kwalifikowanej jako czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

·poznanie miejsc związanych z działalnością zgrupowań AK,

·kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej,

·wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych,

·upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,

·dokumentowanie i popularyzowanie działalności turystyczno-krajoznawczej wśród uczniów naszego gimnazjum,

·udział w imprezach na terenie miasta organizowanych przez PTTK, MCK, Urząd Miasta, itp.